Členství

V současné době má Veslařský klub Hodonín 170 členů. Jejich úlohou je podílet se na rozkvětu klubu nejen členskými příspěvky, ale předevší svoji aktivitou. Našim cílem je mít členy aktivní, kteří jsou v klubu, protože jsou přesvědčeni o jeho prospěšnosti. 
 

REGISTRACE NOVÉHO ČLENA

 
Základním posláním a účelem klubu je pěstování a rozvoj závodního veslování ve všech výkonno-
stních úrovních a všech věkových kategorií.


Předmětem hlavní činnosti je veřejně prospěšná činnost. Zejména provozovat závodní veslování a jiné sportovní činnosti, které jsou pro závodní veslování vhodné jako doplňkové, metodicky organizuje proces tréninku a odbornou výchovu vlastních trenérů případně rozhodčích a přihlašuje se do soutěží organizovaných jednotlivými sportovními svazy v ČR, přednostně ČVS /Českým veslařským svazem.

Pořádat veřejné veslařské závody nebo jiné sportovní soutěže, v rámci klubového života schůze, přednášky, zábavní nebo kulturní podniky členské i veřejné, udržovat styk s jinými sdruženími, fyzickými nebo právnickými osobami.

Pro zajištění základního poslání a cílů klubu, vyvíjet jako vedlejší činnost vlastní ekonomickou a obchodní aktivitu a to poskytnutím svých sportovišť zájemcům z řad veřejnosti formou pronájmu, dále provozem ubytovacího zařízení, pronájmem a půjčováním movitých a nemovitých věcí za účelem podpory hlavní činnosti klubu a hospodárného využití klubového majetku.

Vytvářet materiální a tréninkové podmínky, budovat, vlastnit, provozovat, pronajímat a udržovat vlastní tělovýchovn. a jiná zařízení.

Vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v klubu k dodržování etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim informovanost v oblasti tělesné kultury vůbec.

Hájit zájmy klubu uvnitř i navenek, za tímto účelem spolupracovat s místními orgány státní správy a ostatními organizacemi jako ČUS, jednotlivými sportovními svazy nebo jednotlivci.
 

Přihlašovací formulář ke členství do Veslařského klubu Hodonín z.s.

REGISTRACE NOVÉHO ČLENA

číslo účtu: 153290109/0300

Jak se stát členem

Členem Veslařského klubu Hodonín z.s. se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním klubu a jeho stanovami.

O přijetí za člena rozhoduje vedení klubu podle „zásad členství“ schv.lených valnou hromadou a v souladu s obecními zásadami, která upravují konkrétní práva a povinnosti člena klubu.

Členství vzniká dnem zaplacení členského  příspěvku, který má platnost na příslušný kalendářní rok, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

V případě zájmu o členství můžete zažádat osobně na veslařském klubu někoho z trenérů, případně po telefonní či písemné dohodě s kapitánem klubu nebo hlavním trenérem (nebo kýmkoliv z vedení) - kontakty zde


Členství se rozlišuje na 4 základní kategorie: 
a) přispívající členství
b) sportovní členství
c) řádné členství
d) čestné členství

Členské poplatky pro rok 2024
a) přispívající člen 3.600 Kč
b) sportovní člen:
b1 mladší žactvo 4.500 Kč
b2 starší žactvo 5.000 Kč
b3 dorost 5.500 Kč
b4 junioři, senioři, masters 6.000 Kč
c) řádný člen 6.000 Kč

. V případě důchodového věku nebo aktivního  (výkonného) zapojení do organizace a chodu klubu je poplatek snížen na 1.800 Kč)

Členský poplatek musí být uhrazen nejpozději do 31.3. V případě potřeby lze požádat o rozdělení poplatků do dvou splátek, hrazených nejpozději do 31.3. (první splátka) a 31.5. (druhá splátka). Žádost projedná a schválí vedení klubu s následným podpisem závazku o uhrazení celého členského poplatku.

Více o formách členství najdete ve stanovách zde

Povinosti a Práva členů

Povinosti a práva člená vycházejí z platných stanov Veslařského klubu Hodonín z.s., které můžete stáhnou zde.

Každý člen má právo:
- na informace, týkající se činnosti klubu
- uplatňovat své návrhy, názory a kritiku
- využívat sportovního zařízení klubu
- účastnit se sportovních, kulturních a společenských činností klubu
- odvolat se k valné hromadě v případě nesouhlasu s disciplinárním trestem
- kdykoliv ukončit své členství

Přispívající a sportovní člen má také právo:
- účastnit se valné hromady jako host

Řádný a čestný člen klubu má také právo:
- po dosažení věku 18 let hlasovat na valné hromadě a volit do orgánů klubu
- po dosažení věku 21 let být volen do orgánů klubu

Každý člen má povinnost:
- platit členské příspěvky vyjma čestného člena (výše příspěvků se řídí interním předpisem)
- dodržovat stanovy klubu, řídit se lodním a provozním řádem
- respektovat usnesení orgánů klubu
- zacházet hospodárně a šetrně s majetkem klubu při provozování tělovýchovn. a jiné
činnosti
- v rámci svých možností se zúčastnit prací při opravách a údržbě majetku klubu

Vznik přispívajícího i řádného členství u osob mladších 18 let je podmíněno písemným
souhlasem jeho zákonného zástupce.

Čestní členové

Čestné členství může být uděleno osobě, která se významným způsobem zasloužila o rozvoj klubu, případně se jedná o významného řádného člena Veslařského klubu Hodonín z.s.. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada po návrhu vedení klubu.

Čestnými členy Veslařského klubu Hodonín z.s. jsou:

Anna Vóglová, Jaroslav Švrček, Lubomír Skalický, Alexandra Pakostová, Helena Prázdná, Adam Michálek, Dana Hošková, Michaela Čachotská, Jan Chorý, Milan Viktora ml., Václav Baldrián, Jaroslava Tauferová

Čestní členové, který již mezi námi nejsou:
Miroslav Hatala, Antonin Spiegl, Karel Mezírka, JUDr. Jiří Kauder, František Čajka, Milan Mikšánek